0 Kč

Českosaské Švýcarsko Pravčická brána.jpg

Termín: 02.08.-07.08.2022

Cena: 5.990,-Kč/os.

Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Českosaského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěskám Kamenice a plavba po Labi do saského Bad Schandau.

Sloup v Čechách - Hřensko - Pravčická brána - Divoká a Tichá soutěska - pevnost Königstein - Bastei - Bad Schandau – Nový Bor - Jetřichovické stěny - Děčín - Panská skála

Program zájezdu
1. den: ráno odjedeme do oblasti Labských pískovců. Před příjezdem na hotel u Zámeckého rybníka v Děčíně, navštívíme SLOUP V ČECHÁCH hrad, který přechází ve skálu. Na 35 m vysoké pískovcové skále leží památkově chráněný objekt skalní hrad Sloup.
 
2. den: atraktivní okruh nejznámějšími partiemi Českého Švýcarska. HŘENSKO - Tři prameny - PRAVČICKÁ BRÁNA - nejkrásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, zámeček Sokolí hnízdo - skalní útvary nad Gabrielinou stezkou - Mezní louka - DIVOKÁ SOUTĚSKA - TICHÁ SOUTĚSKA (Edmundova), romantická plavba lodičkou po říčce Kamenici.
 
3. den: Saské Švýcarsko. Navštívíme pevnost KÖNIGSTEIN, z jejichž hradeb jsou nádherné výhledy na Labské pískovce a symbol této oblasti BASTEI, skalní most z pískovce, dlouhý 76 m, jenž spojuje Bastei a skalní hrad Neurathen.
 
4. den: plavba po Labi výletní lodí po trase Děčín - Hřensko - Bad Schandau. Cestou se nám budou nabízet krásy NP České Švýcarsko. Poplujeme kaňonem řeky Labe, budeme se kochat okolními pískovcovými skalami. Uvidíme vyhlídku Růžový hřeben, Belvedér a další. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského městečka BAD SCHANDAU, v samém centru Saského Švýcarska. Procházka po Labské promenádě, centrum městečka s Dómem, Sendigova kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, výjezd elektrickým výtahem nad město, krásné vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v místních lázních Toskana Terme nebo variantně pro ty kdo nechtějí do lázní např: návštěva Botanické zahrady. V podvečerních hodinách návrat na hotel.
5. den: ráno se vydáme do NOVÉHO BORU, prohlídka sklářské hutě, ruční výroba skla. Romantika NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, Jetřichovické stěny, středně náročná turistika a procházky v jednom z nejkrásnějších území střední Evropy - labyrint pískovcových skalních měst, kaňonovitá údolí, Mariina skála, Vilemínina stěna a další. K večeru prohlídka historické části města DĚČÍN.
6. den: po snídani dokončení prohlídky DĚČÍNA. Cestou domů zastávka u PANSKÉ SKÁLY, čedičové varhany, známé z pohádky o Pyšné princezně.

Poznámka: V případě nízké hladiny vody v Labi bude plavba z Hřenska do Bad Schandau řešena alternativně autobusem.

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. autobusem,
 • 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 5x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu),
 • pojištění léčebných výloh při výletech do Německa,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. služby,
 • lodní výlety,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1700 Kč,
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.