0 Kč

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Arnica tour (platné od 1.1.2020)

Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ARNICA TOUR - IČ 61550060 (dále jen Všeobecné podmínky prodeje). Následující Všeobecné podmínky prodeje platí pro všechny zájezdy, pobyty, spojené služby cestovního ruchu a jiné služby cestovního ruchu pořádané cestovní kanceláří ARNICA TOUR (dále jen CK). Práva a povinnosti zákazníka a CK uvedené v těchto podmínkách v souvislosti se zájezdem se použijí přiměřeně i pro případy poskytování spojených služeb cestovního ruchu. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek prodeje je kartička pojištění záruky proti úpadku CK. Zákazník je povinen seznámit se s informacemi, které CK k danému typu zájezdu poskytuje. Níže uvedené Všeobecné podmínky prodeje jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a CK.
 1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Arnica tour se sídlem Třemošenská 373, 330 11 Záluží u Třemošné; IČ 61550060 (dále jen CK ARNICA TOUR) a zákazníkem (případně jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě zákazníkem podepsané smlouvy o zájezdu potvrzené CK ARNICA TOUR, případně jejím zplnomocněným zástupcem (obchodním zástupcem). Smluvní vztah se řídí smlouvou o zájezdu, všeobecnými smluvními podmínkami CK ARNICA TOUR a platnými právními předpisy, zejména zákonem 159/1999 Sb. a Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

 1. Cena zájezdu

CK ARNICA TOUR je oprávněna nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu zvýšit cenu zájezdu jednostranným úkonem v případě, že dojde k některé z následujících skutečností:

 1. zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot,
 2. zvýšení plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu (např. letištních tax),
 3. zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%.

Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny uvedené pod písmenem a. a b., resp. o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno na adresu uvedenou ve smlouvě o zájezdu nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

 

 1. Platební podmínky
  • CK ARNICA TOUR má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím.
  • CK ARNICA TOUR je oprávněna požadovat zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu, min. 2 000,-Kč/os. (u zájezdů nad 20 000 Kč/os. je záloha 5 000 Kč/os.). Tato záloha je splatná v hotovosti, poštovní poukázkou event. bankovním převodem do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek musí být uhrazen v hotovosti, poštovní poukázkou, event. bankovním převodem nejpozději do 30 dnů před odjezdem zájezdu.
  • Při uzavření smlouvy o zájezdu u obchodního zástupce uhradí zákazník zálohu a následně i doplatek obchodnímu zástupci.
  • V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK ARNICA TOUR oprávněna odstoupit od smlouvy bez dalšího upozorňování. Zákazník pak hradí náklady spojené s odstoupením od smlouvy-stornopoplatky (viz. 6.3.)
  • Poplatky spojené s odstoupením od smlouvy-stornopoplatky jsou splatné okamžikem odstoupení od
 1. Práva a povinnosti zákazníka

4.1. K základním právům zákazníka patří:

a/právo na řádné poskytnutí služeb potvrzených ve smlouvě o zájezdu; pokud bez zavinění CK ARNICA TOUR zákazník potvrzené služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu,

b/právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu; CK ARNICA TOUR nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu poskytne zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jí známy (pokud již nejsou obsaženy ve smlouvě o zájezdu nebo katalogu, který byl zákazníkovi předán),

c/právo být seznámen se změnami týkajícími se zájezdu, rozsahu služeb a ceny,

d/právo zrušit objednané služby kdykoliv před zahájením jejich čerpání, a to odstoupením od smlouvy, za podmínek uvedených v článku 6,

e/právo na reklamaci v souladu s článkem 7,

f/v souladu s platnými zákony právo na ochranu osobních údajů uvedených ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami,

g/právo obdržet spolu s potvrzenou smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění CK ARNICA TOUR pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

4.2. K základním povinnostem zákazníka patří:

a/úplně a pravdivě uvést údaje ve smlouvě o zájezdu a předložit doklady požadované CK ARNICA TOUR pro zajištění zájezdu,

b/u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, u osob starších 15 let a mladších 18 let doložit souhlas zákonného zástupce, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

c/zaplatit cenu uvedenou ve smlouvě o zájezdu v souladu s článkem 3 a zaplacení prokázat dokladem,

d/dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů, 

e/dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; cizí státní příslušníci jsou povinni uvést svoji národnost do smlouvy o zájezdu a informovat se na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník,

f/řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce CK ARNICA TOUR, zejména se dostavit na místo určení (srazu, odjezdu, transferu apod.), aby mohlo dojít k čerpání služeb dle smlouvy o zájezdu, g/veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit zástupci CK ARNICA TOUR, popř. jinému odpovědnému pracovníkovi a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění,

h/zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo jakýmkoliv jiným způsobem omezovat ostatní účastníky zájezdu, i/uhradit event. škodu způsobenou zákazníkem v dopravním prostředku nebo ubytovacím, či jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu.

 1. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, zrušení zájezdu
  • Je-li CK ARNICA TOUR nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu zásadně změnit podmínky smlouvy (posunutím zájezdu o více než 24 ; úprava programu, týká-li se více než 20% doby jeho trvání apod.), navrhne zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Navrhne-li CK ARNICA TOUR změnu smlouvy o zájezdu podle tohoto odstavce, má zákazník právo rozhodnout se, zda bude se změnou smlouvy souhlasit nebo zda od smlouvy o zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 7 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu od smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou souhlasí.
  • CK ARNICA TOUR si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu zájezdu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, technické důvody, nepříznivé počasí, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti), které CK ARNICA TOUR nemohla ovlivnit ani předvídat, a to ani při vynaložení veškerého úsilí. CK ARNICA TOUR neručí za škody, které mohou zákazníkům z výše uvedených důvodů V těchto případech nemá zákazník právo na případnou úhradu škody, dále nemá právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.
  • CK ARNICA TOUR si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, tj. 35 osob/zájezd. CK ARNICA TOUR je oprávněna v takovém případě zájezd zrušit, nejpozději však 21 dnů před poskytnutím první služby. V téže lhůtě je CK ARNICA TOUR povinna o této skutečnosti informovat zákazníka a nabídnout mu náhradní zájezd. Dále může CK ARNICA TOUR zrušit zájezd v důsledku vyšší moci, či v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani vynaložením veškerého úsilí.
  • CK ARNICA TOUR je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK ARNICA TOUR povinna:

a/zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu a nebo

b/poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě.

V případě, že CK ARNICA TOUR zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu a kvalitě (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie nebo dopravu jiným autokarem stejné nebo vyšší kategorie), jsou nároky zákazníka vůči CK ARNICA TOUR vyloučeny.

5.5. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, má CK ARNICA TOUR nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

 1. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky
  • Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez jakýchkoliv stornopoplatků v případě:

a/zrušení zájezdu ze strany CK ARNICA TOUR b/zásadních změn podmínek smlouvy (viz 5.1.)

 • Oznámení o odstoupení od smlouvy sepíše zákazník buď formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo jej na toto prodejní místo zašle doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu prodejce, případně dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník služby zakoupil.
 • Nejsou-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy okolnosti uvedené v článku 1.nebo odstoupí-li CK ARNICA TOUR od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK ARNICA TOUR, event. obchodnímu zástupci odstupné – stornopoplatky ve výši:
 1. a) 60 a více dní před zahájením zájezdu, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 1.000,-Kč/za každou osobu na smlouvě o zájezdu,
 2. b) 60 až 30 dnů před zahájením zájezdu, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z celkové ceny zájezdu
 3. c) 29 až 10 dnů před zahájením zájezdu, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z celkové ceny zájezdu
 4. d) méně než 10 dnů před zahájením zájezdu, skutečně vzniklé náklady, nejméně 100 % z celkové ceny zájezdu.

V případě odstoupení zákazníka od uzavřené Smlouvy o zájezdu, která zahrnuje leteckou dopravu, má CK Arnica tour právo účtovat odstupné ve výši 100% z ceny letecké dopravy (letenky, transferu, příslušných tax).

 • CK ARNICA TOUR, obchodní zástupce má právo odečíst odstupné – stornopoplatky od složené zálohy nebo zaplacené ceny.
 • CK ARNICA TOUR může po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:

a/Neprodleně, když zákazník vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány

b/v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým CK ARNICA TOUR nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CK ARNICA TOUR má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb.

 • V případě změny jména účastníka, bude změna smlouvy o zájezdu provedena bez poplatku (pokud tím ovšem CK ARNICA TOUR nevzniknou dodatečné náklady jako např. poplatek za změnu jména na letence apod).
 1. Reklamace, odpovědnost za škody
 • V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo předem potvrzeno ve smlouvě o zájezdu, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen veškeré své výhrady sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CK ARNICA TOUR, případně jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na místě. Pokud se nedoplatek nepodaří odstranit, sepíše průvodce/delegát CK ARNICA TOUR, případně jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační Průvodcem/delegátem potvrzený reklamační protokol je zákazník povinen předložit při reklamaci u CK ARNICA TOUR. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u prodejce písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu. V opačném případě právo zákazníka na reklamaci zaniká.
 • CK ARNICA TOUR neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objednává na místě u průvodce, hotelu či jiné
 • CK ARNICA TOUR neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb nebo neodvratnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
 1. Povinné smluvní pojištění

CK ARNICA TOUR je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

a/neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu nebo b/nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu

v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo c/nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze z části.

 1. Další podmínky

Zasedací pořádek v autokaru sestavuje CK ARNICA TOUR. Případné požadavky na sedadlo v autokaru (zejména ze zdravotních důvodů apod.) budou řešeny v rámci možností a uspořádání konkrétního autokaru. CK ARNICA TOUR nepřiděluje jednotlivá lůžka na pokojích.

 1. Závěrečná ustanovení
  • Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů.
  • Zákazník podepsáním smlouvy o zájezdu uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR a platnými normami, stejně tak místopřísežně prohlašuje, že je zmocněn k poskytnutí osobních údajů spolucestujících
  • Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že převzal Všeobecné smluvní podmínky CK, stejně jako katalog cestovní kanceláře, písemnou dodatečnou nabídku zájezdů, která obsahuje bližší údaje o zájezdu a dále že jsou mu známé pasové, zdravotní a vízové povinnosti související se zájezdem.
  • Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu, v dodatečné písemné nabídce zájezdů, od smlouvy o zájezdu-má vždy přednost smlouva o zájezdu,
  • Smluvní vztah se řídí podle zákona č. 159/1999 v platném znění a ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.