0 Kč

Dolní Rakousko s plavbou lodí po Dunaji 

Termín: 06.05.-08.05.2022

Cena: 5.787,-Kč/os. 6.290,-Kč/os.

Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí Wachau – světové kulturní dědictví UNESCO, středověké hrady, nádherné kláštery a zámky, plavba lodí po Dunaji a krásné Kittenberské zahrady.

Program zájezdu:

1. den: v ranních hodinách odjezd autobusu z ČR. Zastávka u renesančního zámku ROSENBURG, který se tyčí na skále nad Kamptalským údolím, kde jsou k vidění nejen historické sály, ale i draví ptáci. Pak se vydáme za květinami do KITTENBERSKÝCH ZAHRAD – najdete zde zahrady s tajemnými a exotickými názvy jako je Zahrada ohně, slunce, duhy nebo pokušení, ale také typickou venkovskou babiččinu zahrádku, zahrádku bylinkářskou, japonskou, vřesovou nebo růžovou. Kromě nezapomenutelných dojmů a silného estetického zážitku získáte také velké množství nápadů, jak zkrášlit svou vlastní zahradu. K večeru ubytování a večeře.

2. den: zastávka v zámku ARTSTETTEN, který sloužil jako letní sídlo císařské rodiny. Odjezd do Melku – plavba lodí po Dunaji romantickým údolím Wachau do Dürnsteinu. Tento úsek toku je lemován strmými terasovitými svahy porostlými vinicemi a ovocnými sady. Na jejich úpatí se podél dunajských břehů střídá jedna idylická vinařská obec za druhou. Poznáte středověké hrady, malebné vesnice s vinicemi a meruňkovými sady i velkolepé kláštery. Návštěva města DÜRNSTEIN, které má krásnou polohu na levém břehu Dunaje – prohlídka kostela, výstup k hradní zřícenině, kde byl před více než 800 lety držen v zajetí anglický král Richard Lví srdce. Možnost nákupu a pestrého výběru ze specialit z wachauských meruněk. Přejezd autobusem do KREMSU, procházka starobylým centrem městečka.

3. den: MELK – prohlídka městečka a nejznámějšího rakouského kláštera a jeho zahrad. Tento klenot barokní architektury je největším benediktinským klášterem v Evropě. Za jeho 360 metrů dlouhou zdí se ukrývají reprezentační sály, přepychové císařské komnaty a nádherná barokní knihovna s freskami. Po poledni odjezd do ČR a návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Cena zahrnuje:

  • dopravu klim. busem, 
  • 2x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 2x polopenzi, 
  • plavbu lodí po Dunaji, 
  • pobytovou taxu,
  • průvodce CK
  • zákonné pojištění CK proti úpadku ve znění zákona č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatky:

  • 1lůžk. pokoj 750 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč 

Zájezd pořádá: CK Redok.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting